Điều khoản sử dụng

1. GIỚI THIỆU
Nhằm hướng tới việc xây dựng hệ thống Bachhoamailinh.vn an toàn, chuyên nghiệp để phục vụ cộng đồng người dùng của Bachhoamailinh.vn, những người đăng ký mua sản phẩm/dịch vụ của Bachhoamailinh.vn (sau đây gọi chung là "Người dùng"), đồng thời nhằm giúp Người dùng hiểu rõ trách nhiệm của Người dùng và trách nhiệm của chúng tôi trong quá trình Người dùng sử dụng trang web này, chúng tôi xin đăng tải Điều khoản sử dụng với các điều khoản và điều kiện dưới đây.
Thông qua việc truy cập, đăng ký mua sản phẩm/dịch vụ mà Bachhoamailinh.vn cung cấp, đăng tải thông tin hay việc thực hiện bất kỳ tương tác nào với trang web Bachhoamailinh.vn, Người dùng công nhận rằng Người dùng đã đọc, hiểu và đồng ý với mọi điều khoản và điều kiện được quy định tại Điều khoản sử dụng này và các quy định, chính sách khác được công bố trên trang web Bachhoamailinh.vn.

2. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN BACHHOAMAILINH
Người dùng có trách nhiệm bảo mật đối với tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập trên trang web Bachhoamailinh.vn để tránh sự xâm nhập vào tài khoản không mong muốn từ một bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào của Người dùng hay của một bên khác phát sinh từ việc Người dùng không thực hiện nghĩa vụ bảo mật này.

3. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA BACHHOAMAILINH
Bachhoamailinh.vn hoặc bên cấp quyền sử dụng cho Bachhoamailinh.vn có quyền sở hữu trí tuệ đối với các nội dung trên trang web Bachhoamailinh.vn, bao gồm nhưng không giới hạn ở các mô tả bằng chữ, nhãn hiệu chữ và nhãn hiệu hình ảnh Bachhoamailinh.vn, thiết kế và bài trí trang web, thiết kế mỹ thuật, thiết kế các nút bấm, giao diện, các hình ảnh, mã code, video clip và tài sản trí tuệ khác được bảo vệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
Người dùng cam kết sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ đối với các tài sản nói trên, bao gồm và không giới hạn việc Người dùng sẽ không thực hiện việc sao chép, sửa đổi, phân phối, tạo tài sản trí tuệ phái sinh từ các nội dung trên Bachhoamailinh.vn, tạo ra trang web mới bằng cách sao chép một phần hoặc toàn bộ trang web Bachhoamailinh.vn khi chưa được Bachhoamailinh.vn chấp thuận hay lạm dụng trang web Bachhoamailinh.vn vì mục đích bất hợp pháp.

4. QUYỀN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB
Bachhoamailinh.vn đồng ý cho Người dùng truy cập và sử dụng trang các tính năng trên web Bachhoamailinh.vn. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Người dùng không được sửa đổi một phần hay toàn bộ trang web Bachhoamailinh.vn hay can thiệp vào việc Bachhoamailinh.vn vận hành trang web mà không có sự cho phép của Bachhoamailinh.vn. Các hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đánh cắp hay phá hủy thông tin cá nhân hoặc thông tin khác của người dùng trên hệ thống của Bachhoamailinh.vn là các hành vi bị tuyệt đối nghiêm cấm. Người dùng cam kết rằng sẽ tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình sử dụng trang web Bachhoamailinh.vn. Người dùng công nhận rằng Bachhoamailinh.vn có quyền thực thi các biện pháp cần thiết để ngăn chặn hành vi vi phạm nói trên, như từ chối cung cấp sản phẩm/dịch vụ, xóa bỏ hay vô hiệu hóa tài khoản người dùng…
Người dùng đồng ý không gây bất kỳ phương hại hại nào và bồi thường, bảo vệ cho Bachhoamailinh.vn, công ty mẹ, các công ty con hay người lao động của Bachhoamailinh.vn, đại lý, người cấp giấy phép, nhà cung cấp và bất cứ bên thứ ba liên quan tới trang web đối với tất cả các thiệt hại, chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn lệ phí cho luật sư và lệ phí tòa án, do hành vi vi phạm của Người dùng gây ra.

5LIÊN KẾT ĐẾN BÊN THỨ BA
Trên trang web Bachhoamailinh.vn có thể chứa các đường dẫn liên kết đến trang web của một bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các nội dung trên trang web của bên thứ ba cũng như không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát phát sinh khi Người dùng sử dụng các trang web này.
Người dùng có thể tạo hyperlink để liên kết đến trang web Bachhoamailinh.vn nếu được Bachhoamailinh.vn cho phép bằng văn bản, với điều kiện việc tạo liên kết này không nhằm mục đích phỉ báng, vu khống, xuyên tạc hay mục đích khác mà Bachhoamailinh.vn cho rằng không phù hợp với định hướng phát triển trang web của mình. Người dùng công nhận rằng Bachhoamailinh.vn có toàn quyền chấm dứt sự cho phép liên kết này tại bất kỳ thời điểm nào. 
 
5. ĐÁNH GIÁ GÓP Ý
Trên trang web Bachhoamailinh.vn, Người dùng có quyền gửi các góp ý cho Bachhoamailinh.vn thông qua các tính năng trên trang web hoặc qua email liên hệ của chúng tôi. Người dùng cam kết sẽ không đăng tải hoặc gửi cho chúng tôi những nội dung như sau:
- Chứa các mã độc có thể gây tổn hại đến việc vận hành, sử dụng trang web Bachhoamailinh.vn hay việc sử dụng máy tính của người dùng khác;
- Xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của Bachhoamailinh.vn hay của tổ chức, cá nhân khác;
- Chứa nội dung quảng cáo vì lợi ích của Người dùng hoặc một bên thứ ba khác; khác;
- Tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng;
- Ngôn từ thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;
- Gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước;
- Có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật;
- Vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của Bachhoamailinh.vn hay tổ chức, cá nhân;
- Sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
Người dùng đồng ý rằng, để chấm dứt việc hiển thị hay nhận được các nội dung trái với Điều khoản sử dụng nêu trên, Bachhoamailinh.vn có quyền chỉnh sửa, gỡ bỏ các nội dung Người dùng đăng tải/gửi cho Bachhoamailinh.vn và/hoặc xóa bỏ hay vô hiệu hóa tài khoản của Người dùng. Đồng thời, Bachhoamailinh.vn có quyền sử dụng tên của Người dùng và các nội dung mà Người dùng đăng tải hoặc gửi cho Bachhoamailinh.vn với mục đích quảng bá cho sản phẩm/dịch vụ của Bachhoamailinh.vn trên phương tiện thông tin đại chúng.

6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
Bachhoamailinh.vn sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo chất lượng của trang web, tuy nhiên, sẽ có những giới hạn về nguồn lực hay các đặc thù của môi trường mạng khiến cho trang web Bachhoamailinh.vn có thể sẽ không vận hành ở điều kiện lý tưởng.

BACHHOAMAILINH KHÔNG ĐẢM BẢO HAY CAM KẾT rằng:

i. Người dùng sử dụng trang web sẽ không bị gián đoạn;
ii. Trang web hay các email gửi từ Bachhoamailinh.vn sẽ không chứa mã độc có khả năng gây tổn hại đến máy tính của Người dùng;
iii. Các thông tin hiển thị trên trang web là thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời;
iv. Trang web Bachhoamailinh.vn phù hợp để sử dụng cho một mục đích nhất định hay đảm bảo các tiêu chuẩn nhất định (trừ khi có thỏa thuận riêng giữa Bachhoamailinh.vn và người dùng).
v. Bất kỳ lỗi, virus, phần mềm gián điệp, hoặc những phần mềm tương tự như vậy có thể bị chuyển tới/hoặc từ Bachhoamailinh.vn bởi bên thứ ba;
Qua việc sử dụng trang web Bachhoamailinh.vn, Người dùng chấp nhận tất cả các khiếm khuyết hiện có và có thể xuất hiện của trang web. Người dùng phải tự chịu rủi ro với mọi mất mát, thiệt hại xuất phát từ việc sử dụng trang web Bachhoamailinh.vn. Bachhoamailinh.vn, công ty mẹ, các công ty con hay nhân sự của Bachhoamailinh.vn sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ mất mát, thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên nào của Người dùng hay bên thứ ba phát sinh từ việc Người dùng sử dụng hay lạm dụng website này, cho dù đó là thiệt hại trực tiếp, thiệt hại gián tiếp hay thiệt hại mang tính hậu quả.

7. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Vui lòng xem các điều khoản và điều kiện liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân tại Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

8. LUẬT ÁP DỤNG & ĐIỀU KHOẢN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Người dùng công nhận và xác nhận rằng Điều khoản sử dụng này được coi là một thỏa thuận giữa Người dùng và Bachhoamailinh.vn, được giải thích và thực hiện dưới sự điều chỉnh bởi các quy định Pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Khi có tranh chấp xảy ra giữa Người dùng và Bachhoamailinh.vn liên quan đến Điều khoản sử dụng này, hai bên sẽ tiến hành thương lượng để giải quyết trên tinh thần thiện chí. Trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, nếu các bên không tìm được giải pháp phù hợp thì một trong hai bên có quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ điều khoản sử dụng này phải được thực hiện trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm. Nếu vượt quá thời hạn nêu trên, Người dùng sẽ không có quyền khiếu nại. Đối với tranh chấp giữa Người dùng với Người dùng khác trên Bachhoamailinh.vn hoặc giữa Người dùng với Bachhoamailinh.vn, Bachhoamailinh.vn sẽ căn cứ vào các thông tin ghi nhận trên hệ thống để giải quyết. Quyết định của Bachhoamailinh.vn là quyết định cuối cùng;
Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản trong điều khoản sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

9. ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Bachhoamailinh.vn có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt hiệu lực của một phần hay toàn bộ Điều khoản sử dụng này tại bất kỳ thời điểm nào để phù hợp với định hướng phát triển của trang web mà không cần phải thông báo cho Người dùng. Người dùng có nghĩa vụ thường xuyên truy cập vào văn bản này trước khi đưa ra các quyết định căn cứ vào Điều khoản sử dụng. Thông qua việc tiếp tục sử dụng Bachhoamailinh.vn, Người dùng xác nhận đã đồng ý đối với những điều chỉnh đối với Điều khoản sử dụng nói trên.


Điều khoản sử dụng này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2020./.
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo